ظرافت -زیبایی - بالاترین بازتاب نوری -هدف ما در تولید

عضویت در خبرنامه
788
لیست قیمت ها

برای پرینت کلیک کنید

قیمت توضیحات نام محصول / کد
چراغ مشبک مدل کلاسیک


]چراغ 36*3    جهت سقف 60*60 طراحی شده  قاب مربوطه فلز با پانل جدا   (دو تکه)   لبه قاب مشکی یا سفید و پانل آن سفید (رنگ قاب و پانلل قابل تغییر) شبکه وکف چراغ  از المینیم آنادایز اروپایی با 2 عدد ترانس(2تایی و تکی)    ارتفاع چراغ 7 سانتیمتر   نصب آسان  ضمانت بالاست 18 ماه  است   1 36*3 fpl / cl336fplsht
چراغ 36*4    جهت سقف 60*60 طراحی شده  قاب مربوطه فلز با پانل جدا   (دو تکه)   لبه قاب مشکی یا سفید و پانل آن سفید (رنگ قاب و پانلل قابل تغییر) شبکه وکف چراغ  از المینیم آنادایز اروپایی با 2 عدد ترانس  36*2 ارتفاع چراغ 7 سانتیمتر   نصب آسان  ضمانت بالاست 18 ماه  است    2 36*4 fpl / cl436fplsht
1,096,000


 


چراغ 36*3 یا 4   جهت سقف 60*60 طراحی شده  قاب مربوطه فلز با پانل جدا   (دو تکه)   لبه قاب مشکی یا سفید و پانل آن رنگی (رنگ قاب و پانلل قابل تغییر) شبکه وکف چراغ  از المینیم آنادایز اروپایی با 2 عدد ترانس(2تایی و تکی)    ارتفاع چراغ 7 سانتیمتر   نصب آسان  ضمانت بالاست 18 ماه  است     
 

3 کلاسیک با قاب رنگی / cl436fplsht c
چراغ 36*3 یا 4 ...  جهت سقف 60*60 طراحی شده  قاب مربوطه فلز با پانل جدا   (دو تکه)   لبه قاب مشکی یا سفید و پانل آن سفید (رنگ قاب و پانلل قابل تغییر) شبکه  پرزماتیک با 2 عدد ترانس(2تایی و تکی)    ارتفاع چراغ 7 سانتیمتر   نصب آسان  ضمانت بالاست 18 ماه  است    شبکه قابل تغییر (اکرولیک شیری یا شفاف) 4 پرزماتیک fpl / cl436-336fplshp
مدل اورانوس


اندازه چراغ 30*30 *7 سانتیمتر بدنه فلزی شبکه و کف چراغ آنادایز اروپاییبالاست 36*2 الکترونیکی ضمانت 18 ماه  این چراغ بخاطر اندازه مناسب و بازتاب نور زیاد و نصب آسان گزینه مناسب به جای چراغ متال میباشد1 36*2 fml مشبک / ou236fmlsht


اندازه چراغ 30*30 *7 سانتیمتر بدنه فلزی شبکه طلق پرزماتیک یا شیری یا شفاف و کف چراغ آنادایز اروپاییبالاست 36*2 الکترونیکی ضمانت 18 ماه  این چراغ بخاطر اندازه مناسب و بازتاب نور زیاد و نصب آسان گزینه مناسب به جای چراغ متال میباشد2 36*2 طلق دار / ou236fmlshp


اندازه چراغ 60 *60   قابل نصب درتایل اندازه شبکه(پشت کار )45*45 (جهت سایر سقفها)بدنه فلزی با رنگ الکترواستاتیک با 2 عدد بالاست الترونیکی(36*2     شبکه و کف چراغ آلمینیم آنادایز اروپاییارتفاع 7 سانتیمتردارای بیشترین بازتاب نور بخاطر رفلکتور مناسب ضمانت بالاست 18 ماه 3 چراغ مشبک 36*4 / ou436fplsht-60*60
اندازه چراغ 60 *60   قابل نصب درتایل اندازه شبکه(پشت کار )45*45 (جهت سایر سقفها)بدنه فلزی با رنگ الکترواستاتیک با 2 عدد بالاست الترونییکی شبکه  طلقی پرزماتیک      یا شیری یا شفاف با درخاستارتفاع 7 سانتیمترمناسب برای مخیطهای بیمارستانی یا داروویی یا غذایی بهداشتیضمانت بالاست 18 ماه  4 چراغ38*3 یا 4 طلقی / ou336- 436fplshp 60*60
930,000اندازه چراغ 60 *60   قابل نصب درتایل اندازه شبکه(پشت کار )45*45 (جهت سایر سقفها)بدنه فلزی با رنگ الکترواستاتیک با 2 عدد بالاست الترونیکی(36*2   و 36*1 )  شبکه و کف چراغ آلمینیم آنادایز اروپاییارتفاع 7 سانتیمتردارای بیشترین بازتاب نور بخاطر رفلکتور مناسب ضمانت بالاست 18 ماه  5 چراغ 36*3 مشبک / ou336sht 60*60
اندازه چراغ 48*48 *7   روکار اندازه شبکه(پشت کار )45*45 بدنه فلزی با رنگ الکترواستاتیک با 2 عدد بالاست الترونیکی(36*2 شبکه و کف چراغ آلمینیم آنادایز اروپاییارتفاع 7 سانتیمتردارای بیشترین بازتاب نور بخاطر رفلکتور مناسب ضمانت بالاست 18 ماه  6 چراغ 36*4 روکار / ou436fplsht 50*50r
870,000اندازه چراغ  48*48  *7 اندازه شبکه(پشت کار )45*45 بدنه فلزی با رنگ الکترواستاتیک با 2 عدد بالاست الترونیکی(36*2 و 36*1     شبکه و کف چراغ آلمینیم آنادایز اروپاییارتفاع 7 سانتیمتردارای بیشترین بازتاب نور بخاطر رفلکتور مناسب ضمانت بالاست 18 ماه  7 چراغ 36*3 روکار / ou336fplsht 50*50r
اندازه چراغ 48*30  *7اندازه شبکه 45* 27بدنه فلزی با رنگ الکترواستاتیک با 1 عدد بالاست الترونیکی(36*2 و شبکه و کف چراغ آلمینیم آنادایز اروپاییارتفاع 7 سانتیمتردارای بیشترین بازتاب نور بخاطر رفلکتور مناسب ضمانت بالاست 18 ماه  8 چراغ 36*2 روکار / ou236sht r
مدل باران


اندازه چراغ 40*40  دومنظوره روکار و توکار برای سقفهای 40*40 بدنه چراغ آلمینیم اکسترود شده و آنادایز   بالاست الکترونیکی)شبکه و کف چراغ  آنادایز ( آلمینیم  اروپاییبالاست الکترونبکی کممصرف  با 18 ماه ضمانت تعویضنوع طلقی این چراغ با سفارش انجام میشوداین محصول تماما المینیمی و مناسب مناطق شمال و جنوب  کشور (ضد زنگ و رطوبت است)1 36*2 fml / bar236fmlsht 40*40
ندازه چراغ 37*54 روکار بدنه چراغ آلمینیم اکسترود طرح دار شده و آنادایز   بالاست الکترونیکی)شبکه و کف چراغ  آنادایز ( آلمینیم  اروپاییبالاست الکترونبکی کممصرف  با 18 ماه ضمانت تعویضنوع طلقی این چراغ با سفارش انجام میشوداین محصول تماما المینیمی و مناسب مناطق شمال و جنوب  کشور (ضد زنگ و رطوبت است) 2 چراغ 38*2 عرضی / bar236fmlsht h
880,000


این محصول همان 36*2 شبکه است تفاوت در شبه آن است این نوع شبکه با سفارش در تمام مدل های آبادیس قابل تعبیه است3 36*2 fpl شبکه دابل / ab236shd h


 


اندازه چراغ 60*60 دومنظوره روکار و توکار برای سقفهای 60 *60بدنه چراغ آلمینیم اکسترود و طرحدار شده و آنادایز   بالاست الکترونیکی(2 عدد)شبکه و کف چراغ  آنادایز ( آلمینیم  اروپایی)بالاست الکترونیکی کممصرف  با 18 ماه ضمانت تعویضنوع طلقی این چراغ با سفارش انجام میشوداین محصول تماما المینیمی وضد زنگ و رطوبت است (خصوصا مناسب مناطق مرطوب کشور)
 

4 36*4 دومنظوره / bar436fplsht 60*40
اندازه چراغ 60*60 دومنظوره روکار و توکار برای سقفهای 60 *60بدنه چراغ آلمینیم اکسترود و طرحدار شده و آنادایز   بالاست الکترونیکی(2 عدد) و کف چراغ  آنادایز ( آلمینیم  اروپایی)بالاست الکترونیکی کممصرف  با 18 ماه ضمانت تعویضنوع طلقی شفاف یا شیری این چراغ با سفارش انجام میشوداین محصول تماما المینیمی وضد زنگ و رطوبت است (خصوصا مناسب مناطق مرطوب کشور)
5 چراغ طلقی یا 436*3 / bar436-336fplshp 60*60
اندازه چراغ 60*60 دومنظوره روکار و توکار برای سقفهای 60 *60بدنه چراغ آلمینیم اکسترود و طرحدار شده و آنادایز   بالاست الکترونیکی(2 عدد   36*2 و36*1)شبکه و کف چراغ  آنادایز ( آلمینیم  اروپایی)بالاست الکترونیکی کممصرف  با 18 ماه ضمانت تعویضنوع طلقی این چراغ با سفارش انجام میشوداین محصول تماما المینیمی وضد زنگ و رطوبت است (خصوصا مناسب مناطق مرطوب کشور)
6 جراغ 36*3 / bar336fplsht 60*60
اندازه چراغ 97*37 روکار بدنه چراغ آلمینیم اکسترود و طرحدار شده و آنادایز   بالاست الکترونیکی(2 عدد)شبکه و کف چراغ  آنادایز ( آلمینیم  اروپایی)بالاست الکترونیکی کممصرف  با 18 ماه ضمانت تعویضنوع طلقی این چراغ با سفارش انجام میشوداین محصول تماما المینیمی وضد زنگ و رطوبت است (خصوصا مناسب مناطق مرطوب کشور)
7 چراغ36*4 طولی / bar436fplsht l
اندازه چراغ 14 *97 روکاربدنه چراغ آلمینیم اکسترود و طرحدار شده و آنادایز   بالاست الکترونیکی(2 عدد)شبکه و کف چراغ  آنادایز ( آلمینیم  اروپایی)بالاست الکترونیکی کممصرف  با 18 ماه ضمانت تعویضنوع طلقی این چراغ با سفارش انجام میشوداین محصول تماما المینیمی وضد زنگ و رطوبت است (خصوصا مناسب مناطق مرطوب کشور)
8 چراغ 36*2 طولی / bar236fplsht l
مدل ایساتیس

1

2

3
مدل الماس (انواع پانل ال ای دی)توکار


پانل 60*60 بدنه از الومینیم دیفیوزر کره و ماژول و درایور ایرانی  نور از کف(backlight)با طراحی منحصر بفرد فوقالعاده سبک مدل الماس ( پانل 60*60 ال ای دی)توکار / ALM 60*60 BL


پانل ال ای دی 30*30 مدل الماس با طراحی منحصر بفرد دارای قابلیت نصب با فنر نور از کف مدل الماس ( پانل 30*30 ال ای دی)توکار / ALM30*30 BL
مدل سهیل(انواع ال ای دی مربع روکار)


 54 واتbacklighمدل سهیل 60*60 روکار ال ای دی ارتفاغ پنج سانت نور از پشت مدل سهیل (ال ای دی )54 وات60*60 / SOH60*60BL54W
دفتر: لاله زار، پاساژ جواهری تلفن:33973717-33935852 پست الکترونیکی: shabenoor73@gmail.com